Members

Team leader

PhD candidates

Noor Hidayat Abu Bakar
MSc, University of Technology Malaysia
Maheswar Raju
MSc, Sri Venkateswara University

PhD students

Chikondi Shaba
MSc, University of Botswana
Ochir Ochirov
MSc, Novosibirsk State University

MSc students

Zi-Qing Chua
BSc, NTHU
Chun-Yao Hsu
BSc, NTHU
Hou-I Lee
BSc, NTHU
Li-Li Huang
BSc, NCU
Ruizong Xu
BSc, CSMU
Ching-Han Chang
BSc, CCU
Yu-Hao Chen
BSc, NKNU
Fan-Lun Meng
BSc, CYCU
Jing-Chi Jang
BSc, NTHU
Pin-Chieh Hsu
BSc, NCHU

BSc students

Man Yan Bo
NTHU student